Nya vanor som ger vinst åt alla

 

UTMANINGAR 

Nedan beskrivs utmaningarna under fem block; nya resvanor, ökad fysisk aktivitet och tillhörighet samt minskad stress, nya konsumtionsvanor och skydda vår biologiska mångfald. Blocken växte fram under bearbetning av insamlat material från de samtal som fördes under kvällen. Samtalsledare och tjänstepersoner på Hållbarhetsavdelningen har bidragit till analys och resultat.

Nya resvanor

Många utmaningar som framkom är kopplade till ändrat beteende kring hur vi reser. Det behövs en förflyttning från bilen som transportmedel till gång och cykel. Och ytterligare en förflyttning från flyg till tåg. Flygfritt och att sluta flyga helt lyftes som utmaningar. Det kom konkreta förslag kopplade till utmaningarna, till exempel att tanka på biogas och att skapa en kollektivtrafik som kan funka både lokalt och att ta resenärer in till staden.

 

Som förslag till samskapande framfördes på flera sätt att samverka kring infrastruktur och nya resvanor. Här lyftes flera förslag kring cykel, -spark och bilpooler av olika slag och på olika platser och att de kan drivas av kommun eller sociala företag. Andra förslag var att förenkla för cyklister, uppmuntra alla barn att cykla till skolan samt att fördubbla cyklandet i Falkenberg, vilket ger mindre koldioxidutsläpp, mer hälsa och mer plats. 

Andra förslag till samskapande var att ha perioder med gratis kollektivtrafik. 

Ökad fysisk aktivitet och tillhörighet samt minskad stress

Flera tog upp att skapa vanor för ökad fysisk aktivitet och att ge barn och unga bra vanor för rörelse och idrott. Detta kopplar till utmaningar som stress, att förbygga utmattning, mindre skrämanvändning för både barn och vuxna. Ensamhet, framförallt bland äldre, och att få till en ökad tillhörighet till exempel inom idrottslivet lyfts också fram.  Samt att samtala i föreningen. 
 
Tillit? Gör inte hållbarhetsarbetet politiskt 
Som förslag till samskapande framfördes som en uppmaning till alla att umgås ”på riktigt och tillsammans” och att vara ute i naturen. Ett annat förslag var att skapa samarbete mellan idrottsföreningar, skola och kommun.

Nya konsumtionsmönster

Flera utmaningar lyftes som kopplar till olika former av konsumtion; resor, minska elanvändningen, att minska konsumtionen, minska e-handeln och främja lokal produktion. Ett konkret förslag var att det ska löna sig att välja hållbara alternativ i butikerna, till exempel närodlat. Ett annat var att servera vegetariskt i skolor och förskolor. 

 

Som förslag till samskapande framfördes några generella förslag som att alla arbetsplatser ska skippa engångsartiklar, att handlare borde säga nej till farliga produkter som till exempel energidrycker samt alla generellt borde minska konsumtionen av vatten genom använda gråvatten.

Mer konkreta samskapande förslag kretsade kring att gynna företag, sociala företag och butiker lokalt. Här lyfts att stimulera till att äta mer närproducerat. Offentliga sektorn är viktig som kund. 

Kulturföreningar med olika inriktning kan uppmuntra skapandet och kanske bidra till att minska konsumtionen. 

 

Skapa återvinningsstationer i bostadsområden där ansvaret delas mellan de som ansluter sig, ett förslag som bygger på ett exempel från Oskarsström. 

Skydda vår biologiska mångfald

Här handlar det om att bibehålla vår biologiska mångfald och utveckla den gröna infrastrukturen, alltså ett ekologiskt funktionellt nätverk som utformas, brukas och förvaltas på ett sådant sätt att biologisk mångfald bevaras och för samhället viktiga ekosystemtjänster främjas i hela landskapet.

 

Som förslag till samskapande framfördes ett generellt samskapande genom att spara gamla grova träd och död ved och skapa fler ängar och färre klippta gräsmattor för att gynna pollinerare. 

Kompetensutveckling framfördes och har tolkats som om det är en generell kompetensutveckling kring de nya vanorna som behövs och som lyfts som utmaning. 

De utmaningar som framkommer för Falkenberg speglar väl den beteendeförflyttning som behöver göras för att få fart på omställningen till ett hållbart samhälle. Många av de utmaningar som lyfts i Falkenberg är kopplade till klimatutmaningen och de utsläpp som orsakas av svenskarnas konsumtion.  De finns inga siffror på dessa utsläpp på lokal nivå. Det finns dock ingen anledning att tro att Falkenberg skulle ligga under de nivåer som fångats i den nationella statistiken där utsläppen beräknats till 10,1 ton koldioxidekvivalenter per person 2016. Av dessa står hushållen för 62 % och offentlig konsumtion och investering står för 38%. Tyvärr finns det ingen statistik för de konsumtionsbaserade utsläppen för Falkenberg.

 

Många av utmaningarna som lyftes är kopplat till våra resvanor både till vardags och på fritiden. Transporter står för nästan halva Falkenbergs geografiska klimatgasutsläpp. Utsläppsnivåerna kan bara till del förklaras av den omfattande transittrafik på E6:an som går tvärs igenom kommunen. Falkenberg är till ytan en stor kommun och Falkenbergarnas körsträckor med bil ökar. Samhällsplaneringen för såväl stad som landsbygd spelar därför en stor roll för att få förändringar i människors resebeteenden, liksom normer och attityder. 

 

Utmaningarna som lyfts är inte endast kopplat till klimatpåverkan, utan även till förlust av biologisk mångfald och att vi överutnyttjar våra naturresurser, ensamhet, stress och för liten fysisk aktivitet. 

 

Såväl på nationell nivå som i Falkenberg ser vi livsstilsbetingade risker kopplat till stillasittande vanor och ohälsosamma mat- och dryckesvanor och att dessa vanor och risker skiljer sig mellan olika grupper. I hela landet finns också utmaningar kring stress som kan vara både att stå utanför arbetsmarknaden eller ha ett arbete gör stressen blir en utmaning eller blir en utmaning tillsammans med andra påfrestningar i livet.

 

Helt klart är att det behövs smartare vanor för både planet, människa och affär! Tydligt är att vi behöver nya resvanemönster, nya konsumtionsmönster och nya vanor kopplat till återhämtning och rekreation. Här finns också möjligheten att utveckla både nya innovativa och hållbara affärsmodeller och inte minst samverkansmöjligheter mellan föreningsliv och andra aktörer. Här har både den enskilda personen och arbetsgivare ett ansvar att förflytta sitt eget/sin personals beteenden i hållbar riktning och använda sin konsumentmakt.  Offentliga aktörer har ett stort ansvar för sin konsumtion, att samverka med näringslivet och planera och bygga på sätt som gör att det blir enkelt för både företag och privatpersoner att göra nya mer hållbara val och vanor. 

 

Det blir dock tydligt att om vi lyckas vi tackla utmaningarna så ger det synergier inom alla tre dimensioner av hållbarhet. Det som är bra för vårt klimat och vår planet och natur är också i stort bra för oss människor. Glädjande är därför att i Falkenberg har såväl privata företag som arbetar med att ligga steget före utmattning, studieförbund, idrottsföreningar och förbund, hållbarhetsnätverk, sociala företag och akademi anmält sitt intresse att vara med.