Ett mjukare och tryggare Falkenberg

 

Nedan beskrivs utmaningarna under tre block; allas lika värde, välbefinnande och mellanmänskliga möten. Blocken växte fram under bearbetning av insamlat material från de samtal som fördes under kvällen. Samtalsledare och tjänstepersoner på Hållbarhetsavdelningen har bidragit till analys och resultat.      

Allas lika värde

Utmaningar

Flera deltagare beskrev på olika sätt utmaningen med att göra Falkenberg till en plats för alla, där olikheter tolereras och fler deltar i sociala sammanhang. Går det att minska skillnader mellan stad och landsbygd och är det möjligt att sudda ut gränser mellan olika livsmiljöer? På vilket sätt kan vi minska avståndet och fördomarna om varandra? Det vara några frågor som diskuterades under eventet och som låg till grund för utmaningar att samskapa kring. Varje människa har ett eget ansvar att vara delaktig. Samtidigt behövs tydligare politisk vilja att skapa förutsättningar för ett jämlikt samhälle. 

 

 

Samskapande

Medskapandet sker bland annat genom att hantera normer och värdegrundsfrågor. Det handlar i första hand om att lyssna och berätta för att sedan göra skillnad på riktigt. Under workshopen togs initiativ till att samskapa kring maskulinitetsnormer i form av # Killmiddag, trossamfundssamverkan, kulturevenemang och att få med generation z som ambassadörer för hållbarhet.

Välbefinnande

Utmaningar

Det är svårt att få med unga vuxna som inte mår väl i aktiviteter. Den digitala världen är ett hinder som bygger murar till andra sätt att träffas. Ensamhet och isolering blir allt vanligare samtidigt som människor runt omkring inte har tid att känna medkänsla. Tiden rinner iväg och livspusslet räcker inte till för återhämtning. Livet är en berg- och dalbana av känslor med välbefinnande på topp och oro för framtiden eller stressrelaterad ångest i dalgångarna. Hur rustar vi ungdomarna för det? Kanske kan vi börja prata om den statushets som leder till onödigt lidande och som inte är hållbar, varken för människans välbefinnande eller planetens.

 

 

Samskapande

Tryggare platser för välmående och tillfällen att mötas över kulturgränser behöver skapas tillsammans med fler forum för att lösa utmaningen med ensamhet. Ibland räcker det långt att bara säga hej till varandra och att själv bidra till att sakta ner tempot. Under workshopen togs initiativ till att samskapa kring familjeklass i skolan, idéburet offentligt partnerskap med fokus på psykisk hälsa och ett mjukare Falkenberg.

Tillit och mellanmänskliga möten

Utmaningar

Falkenberg behöver fler mötesplatser där folk med olik bakgrund kan träffas. En mötesplats i badhusparken med kultur för unga och gamla föreslås. Möten över generationsgränser och mellan olika grupper saknas i dagsläget. Det är viktigt att skapa förutsättningar att mötas på lika villkor. Då kan trygghet, tillit och gemenskap mellan människor skapas. Tillit och förtroende mellan myndigheter och enskilda är ibland låg. Förståelse för beslut som fattas uteblir och skapar onödig frustration, förvirring och uppgivenhet. Tillit beskrivs ofta som det sociala kittet i samhället. Här har media en viktig roll att fylla. Mellanmänskliga möten som genererar tillit till varandra är grunden till ett mjukare och tryggare Falkenberg. Vi behöver gå från ord till handling, hitta varandra och samskapa för en ännu bättre framtid.

 

 

Samskapande

En riktning mot ett tryggare och mjukare Falkenberg beskrivs som ett samskapande kring större nätverk där vi vågar bjuda in fler för att mötas. Under workshopen föreslås en kunskapshöjande dag för ungdomar och föräldrar, möjlighet att diskutera barnkonventionen och genomföra medborgardialog i syfte att lyssna in ”alla” för att därefter agera.

En av Sveriges absolut största utmaning för att nå hållbarhetsmålen i agenda 2030 är samverkan. 

Ett prioriterat område att samverka kring är att skapa ett jämlikt och jämställt samhälle. Under kickoffen för ett Hållbart Falkenberg fördes många samtal om utmaningar kopplat till detta område och om hur det skulle vara möjligt att samskapa för framför allt en mer jämlik plats. Initiativ för att stötta nyanländas etablering i det svenska samhället nämndes vid ett flertal tillfällen tillsammans med trygghetsskapande och inkluderande insatser på arbetsmarknad och inom skolan. Särskilt lyftes också frågan om civilsamhällets roll, föreningsliv och idrott. Det är genom att aktivt arbeta och stötta de mänskliga rättigheterna och allas lika värde vi tillsammans kan skapa ett Falkenberg där fler mellanmänskliga möten kommer tillstånd och där fler upplever välbefinnande i sin vardag. Tillsammans behöver vi våga bjuda in fler för att mötas och medskapa med unika berättelser och ett aktivt lyssnande. Först då kan vi på riktigt förflytta oss i rätt riktning och göra bra saker för oss själva, varandra och den plats vi lever på.

 

Ett annat prioriterat område för att nå Agenda 2030 målen i Sverige är att skapa hållbara samhällen. Det görs bland annat genom att bryta isolering och ensamhet, en utmaning som diskuterades under eventet i Tryckhallen. Delar av lösningen finns inom arbetsmiljörelaterade utmaningar och svårigheter för vissa grupper att etablera sig på arbetsmarknaden. En försvårande omständighet utgörs av lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige som anpassar svenska asylregler till EU-rättens miniminivå och har negativa konsekvenser för de mänskliga rättigheterna. Trygghetsarbetare inom kommunal förvaltning arbetar dagligen med att motverka negativa konsekvenser av ett allt mer segregerat samhälle med ökad otrygghet som följd. Många samarbeten har skapats mellan myndighet och civilsamhälle, inte minst med det rika föreningsliv som finns i Falkenberg. Ändå behövs mer samskapas för att tillsammans göra Falkenberg till en mer attraktiv plats att leva på.

 

Det prioriterade området om en samhällsnyttig och cirkulär ekonomi påverkar såväl företagande som livsmedelshantering och enskilda personers sätt att leva sina liv. Under workshopen för ett mjukare och tryggare Falkenberg nämndes många gånger livsstilsstress som en faktor som behöver hanteras om vi ska nå ett samhällsklimat där vi ha tid att bry oss om varandra. Den statushets som råder motverkar en cirkulär ekonomi med hållbar konsumtion och produktion.

 

Ännu ett prioriterat område för Sverige är ett starkt näringsliv med hållbara affärsmodeller. Falkenberg ligger i framkant inom detta område och har som målsättning att ha Västsveriges starkaste näringsliv. Samverkan kring de grupper som har svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden sker bland annat med arbetsintegrerade sociala företag och andra social- och arbetsrehabiliterande verksamheter. De är gärna med och samskapar för att minska arbetsmiljörelaterade utmaningar i form av stress och psykisk ohälsa. Agenda 2030 delegationen identifierar det krympande utrymmet för civilsamhället globalt som ett stort problem. Förhoppningsvis kan Falkenberg vara med och anta den utmaningen genom att bjuda in till bredare samverkan Falkenbergare emellan.

 

Det sista området för nationellt prioriterade områden kopplat till identifierade utmaningar och samskapande mot ett mjukare och tryggare Falkenberg är stärkt kunskap och innovation. Detta nämns under kickoffen i form av samskapande innovativa forum för kunskapsdialoger och utbildning för hållbar utveckling.

 

Många som deltog på kickoffen önskar vara med att skapa och flera hade idéer på vilka de önskar samarbeta med och vilka frågor de vill vara med att besvara. Kulturföreningar, social- och arbetsrehabiliterande verksamheter, politiker, privatpersoner, brukarråd, media, förskolor, skolor, ideella organisationer och trossamfund vill alla vara med och samskapa för en mer hållbar framtid.