Ett mer resurssmart Falkenberg

Nedan beskrivs utmaningarna under fyra block; nya sätt att mötas, mänskliga resurser, cirkulärt mindset samt miljösmart mobilitet och energianvändning. Blocken växte fram under bearbetning av insamlat material från de samtal som fördes under kvällen. Samtalsledare och tjänstepersoner på Hållbarhetsavdelningen har bidragit till analys och resultat.        

Nya sätt att mötas

Utmaningar

Beteendeförändringar är nödvändiga för att en förflyttning till ett mer resursstarkt Falkenberg ska vara möjlig. Som en del av den förändringen utmanas traditionella sätt att mötas. Det kan handla om behov av att bygga nätverk av lokal kompetens, mötessystem för lokala kunder och att tillgängliggöra distansarbetsplatser för pendlare att sitta på någon dag i veckan. Detta skulle både underlätta livspusslet och skapa möjlighet till flexibla konsultarbetsplatser.

 

Samskapande

I dagsläget finns redan initiativ till resfria möten och den nya satsningen på ett kultur och kunskapscenter – Argus i Falkenbergs stadskärna förvändas svara upp på många av de utmaningar som diskuterats under workshopen. Olika möten i löst och hårt sammansatta akademier finns också att tillgå. Det kan handla om konsultakademi, teknikakademi, kulturakademi, serveringsakademi och annat. 

 

Samskapandet behöver ske i en takt där tillfälle finns att tänka efter före för att falla hållbara beslut. Målsättningar, tid, kvantitet och kvalitet behöver sättas på ett hållbart sätt och vi behöver tillsammans skapa nya mötesplatser. Naturliga arenor för möten behöver skapas – kanske digitala. Tvärprojekt för att ta arbetet framåt behöver skapas och vi behöver öppna upp för ”utsocknes” initiativ av ”insocknes” resurser.

Mänskliga resurser

Utmaningar

Tillsammans behöver vi ta tillvara på alla människors möjlighet och vilja att bidra till ett meningsfullt samhälle. Språket ska inte vara ett hinder. All kompetens på arbetsmarknaden behöver nyttjas och fördomar mot personer med funktionsnedsättningar behöver brytas. Traditionella rekryteringskrav är ett problem eftersom det inte ser till allas kompetens. För att lyckas med inkludering behövs attitydförändringar. 

 

Samskapande

För närvarande satsar kommunen på arbetsmarknads- och utbildningsinsatser i syfte att bredda rekrytering med fler vägar in på arbetsmarknaden. Modellen kan med fördel användas i fler verksamheter och företag. Näringslivet skapar förutsättningar för hållbart ledarskap genom ledarutvecklaren som också stödjer det egna friskvårdsarbetet som skapar mer hållbara människor.

Initiativ togs under workshopen till att motivera fler företag att öppna upp och ta emot individer. Bästa sättet att lära sig är på en arbetsplats. Utbildning är viktigt för nyanlända och samskapandet kring integrering ska ske på olika nivåer.

Cirkulärt mindset

Utmaningar

Matavfall från restauranger bör samordnas på något vis. Tomma lokaler bör utnyttjas för återbruk under ledarskap. Deponier från Chr Olsson m.fl. borde tas tillvara. Regelbundna kommunala initiativ till klädinbytardagar efter frågas och Gårdsfisk skulle kunna stimuleras av kommunens tillsatsning. Cirkulärt jordbruk är en utmaning och överhuvudtaget cirkulär ekonomi. Även affärsavtal skulle kunna recyclas.

 

Samskapande

Under eventet nämndes inga initiativ som redan är gjorda inom cirkulärt tänkande, men en del arenor för framtida samskapande nämndes. Kontinuitetsskogsbruk är till exempel något att samskapa kring. Det är både bäst för klimatet och kväveläckage minskar. Tillsammans kan även möjligheter att använda markområden som redan finns skapas, istället för att nya markområden exploateras. Material från företag som ska slängas används istället till skapande verksamhet på skolor och förskolor.

Miljösmart mobilitet och energianvändning

Utmaningar

Miljön måste vara överordnad kortsiktiga ekonomiska intressen. Utmaningen att gå över från 100 % förnybart och att samtidigt minska energianvändningen behöver antas. Bergvärme borde införas i alla kommunala fastigheter. Flera deltagare under kickoffen vill rebota biogas som drivmedel. Biogas har enorma förutsättningar lokalt för produktiv distribution och användning. Fler behöver köpa halländsk biogas som är svårsåld. Här är marketing möjlig. En annan möjlighet är vätgas. Där är Mariestad ett föredöme. Omställningen till eldrivna fordon skulle kunna prioriteras genom att införa gratis parkering för elbilar i centrum och införa elbussar i staden. 

 

Samskapande

Flera miljösmarta initiativ är redan tagna i Falkenberg. Grupper med lantbrukare i Falkenberg och Varberg, vill och är på gång med biogas. Avgiftsfria kollektiva resor för pensionärer, barn och ungdomar finns att tillgå och Fridays for future är aktiva.

Tillsammans vill deltagare under workshopen, marknadsföra halländsk biogas och medvetandegöra politiker om biogasens förträfflighet. Möjligheter skapas för klimatsmarta transporter där avgiftsfria resor är en del av lösningen. Deltagarna vill se till att alltid installera solpaneler vid nybyggen och samverka i syfte att återställa och skapa våtmarker.

Att motverka fördomar och att förändra traditionella rekryteringskrav ligger väl i linje med nationella prioriteringar i syfte att förebygga ekonomisk utsatthet och främja validering av kompetenser erhållna genom icke-formellt lärande. Svårigheter för vissa grupper att etablera sig på arbetsmarknaden står i paritet till diskussioner under workshopen som slog fast att arbetsplatsen är den bästa platsen att lära sig på. Fler företag bör därför öppna upp och ta emot individer för både den enskilda och företagets utveckling. Mångfald berikar och ligger ofta till grund för innovativa lösningar som inte varit möjliga utan perspektivumgänge. 

 

Sverige har fått kritik från internationella granskningsorgan för mänskliga rättigheter gällande människorättskonventionernas ställning i den nationella rättsordningen. Sedan år 2016 har Regeringen antagit en strategi för ett samordnat och systematiskt arbete med mänskliga rättigheter inom offentlig verksamhet och ett starkt stöd för arbete med mänskliga rättigheter inom det civila samhället och inom näringslivet.  Det är därför glädjande att se engagemanget som finns i Falkenberg för dessa frågor och kopplingen till en mer resurssmart plats.

 

Under kickoffen fördes samtal om vikten av en samhällsnyttig och cirkulär ekonomi. Det är ingen slump att biogas blev ett hett diskussionsämne. I Falkenberg finns lokalproducerad biogas att tillgå, en produkt som är effektiv, klimatneutral och en del av kretsloppet.  Falkenbergs kommun använder biogas som drivmedel i ett flertal av de tjänstebilar som finns inom den kommunala fordonsflottan och det finns flera stationer att tanka på både i Ullared och Falkenbergs stad. Samtidigt finns det anledning att rebota biogasen och att marknadsföra den halländska biogasen på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. På så sätt kan den halländska konkurrenskraften i övergången mot en cirkulär och biobaserad ekonomi stärkas.

För att en hållbar samhällsstruktur ska vara möjlig behöver tillgången till rent vatten vara möjlig, men också hållbara och hälsosamma livsmedel. Förutom ökat skydd av vattentäkter och ekosystem behöver därför våtmarker återställas och nya skapas. Detta kom fram som ett förslag till samskapande för en mer resursstark plats.

 

Energianvändning är ett område som berör såväl ett hållbart samhälle som ett starkt näringsliv med hållbara affärsmodeller. Dessutom är området avgörande för en samhällsnyttig och cirkulär ekonomi. Agenda 2030 delegationen har värderat energiomställningen högt inom alla dessa prioriterade områden. Den identifierade utmaningen om att gå över till 100 % förnybart och minskad energianvändning är därför högaktuell. Förslag om solpaneler vid nybyggnation och subventionering av nya resvanor är därför välkomna bidrag i dialogen kring samskapande aktiviteter som bidrar till lägre och mer resurssmart energiförbrukning. De konsumtionsbaserade utsläppen av växthusgaser är höga, speciellt kopplat till livsmedel, transport och boende.

 

Många vill vara med att samskapa för en mer resurssmart plats. Kommunala verksamheter inom utbildning, arbetsmarknad och näringsliv önskar ta sig an utmaningarna tillsammans med forskningsinstitut, elbolag, lärosäten, hushållningssällskap, region, frivilligorganisationer, hälsofrämjande företag och nyanlända.