Bygga Falkenberg 

hållbart och tillsammans


 

UTMANINGAR

Nedan beskrivs utmaningarna under fyra block; övergripande samhällsstrukturer, bygga och planera socialt hållbarhet och klimatneutralt, stimulera till andra resvanor och tillit. Blocken växte fram under bearbetning av insamlat material från de samtal som fördes under kvällen. Samtalsledare och tjänstepersoner på Hållbarhetsavdelningen har bidragit till analys och resultat. Från workshopens diskussioner kan vi se fyra olika kluster med utmaningar som hänger ihop och de presenteras nedan som fyra block. 

Övergripande samhällsstrukturer

På en övergripande samhällsnivå; hur vi lyckas med integration och att uppfylla mänskliga rättigheter. Utmaningarna handlar om hur nyanlända blir en del av samhället, att det skapas delaktighet från och åt alla, att alla bjuds in och inte lever i utanförskap. En annan utmaning som lyfts fram är att få alla elever att lyckas att få godkända betyg så att de kan söka till gymnasiet lyftes också fram. 
Som förslag till samskapande framfördes att barn och unga samt deras föräldrar behöver involveras tidigt i processerna.

Bygga och planera socialt hållbart och klimatneutralt 

Många utmaningar handlar om hur vi bygger och planerar rent fysiskt. Här handlar det om att bygga klimatneutralt och på ett så att människor möts. Det lyfts fram att det behövs ställas högre hållbarhetskrav på byggaktörer i kommunen och att i upphandlingar värdera hållbarhetskrav över lägsta pris. Exempel på krav kan vara socialt hållbara miljöer, livscykelanalys, grönstrukturer och arkitektur. 


Det lyfts också fram att det som redan finns ska underhållas och restaureras och göra regelverket kring återbruk enklare. Fyrstegsprincipen lyfts fram (Trafikverkets arbetsstrategi) och att den bör genomsyra allt byggande. Fyrstegsprincipens steg är: 1. Tänk om, 2. Optimera, 3. Bygg om, 4. Bygg nytt. Mer konkreta utmaningar som lyfts är att använda hållbar isolering och satsa på stadsodling. 


En mer övergripande utmaning som lyfts fram är att alla uppfinner hjulet och att det borde finnas en plattform med all information. 

Stimulera till andra resvanor 

Här lyfts utmaningar som att stärka upp kollektivtrafiken och arbetspendling genom samordning med grannkommuner. För att stimulera till att ställa bilen och ta bussen behövs bättre kommunikation mellan stad och landsbygd. Trafiksäkert byggande är också en utmaning som lyfts. 


Som förslag till samskapande framfördes att i planering och byggnation behöver det byggas för kollektivt resande och cykel – inte för biltrafik.  


Ett annat förslag är att skapa en distansarbetsplats för utpendlande kompetens – som då kan sitta någon dag i veckan och jobba lokalt.

Tillit

Här lyfts den politiska insikten som en utmaning och en fråga om vilka politiker som har ett hållbarhetsperspektiv. Det ställs också en fråga kring hur den omvärldsbevakning som fångas – hur den hanteras lokalt. 

De utmaningar som framkommit speglar väl de utmaningar som lyfts fram på nationell nivå. Den ekonomiska ojämlikheten ökar i Sverige. Detta hänger ihop med en ökande bostads- och arbetsmarknadssegregation och ojämlikhet mellan grupper när det kommer till hälsa och utbildning. Ett ökat utanförskap i samhället kan också kopplas till en ökade psykiska ohälsa, unga som varken studerar eller arbetar. Kunskapsskillnader mellan flickor och pojkar är också utmaningar som lyfts på nationell nivå och som vi ser även i Falkenberg. 


Behovet av delaktighet och att människor möts är stort och mångfacetterat och behöver koordineras och integreras i många verksamheter och samhällssektorer. Det behöver också integreras i hur vi bygger och planerar våra samhällen och bostadsområden i Falkenberg – såväl i stad, centralorter och på landsbygden. 


Vi behöver bygga och planera med människan i centrum och på ett sätt som tar tillvara grönområden, skapar trygghet och tillgänglighet, bevarar och förstärker ekosystemtjänster (däribland den goda jordbruksmarken) och biologisk mångfald samt minskar vår klimatpåverkan. Samtidigt måste samhället byggas på ett sätt som klarar effekterna av ett förändrat klimat och att vi och vår livsmiljö inte utsätts för farliga ämnen.


Vi behöver planera och bygga så att människor möts naturligt, och att vi stimulerar till de ändrade beteenden som krävs för en omställning av vårt samhälle, till exempel rörelse som gång och cykel och att resa kollektiv. Detta är beteendeförändringar som gynnar såväl vår hälsa, ekonomi och är bra för att minska vår klimatpåverkan på en och samma gång.   


Byggbranschen i Sverige har tagit fram en gemensam färdplan för att nå nettonollutsläpp 2045 inom ramen för regeringsinitiativet "Fossilfritt Sverige". Utmaningar för branschen är till exempel att gå från linjär till cirkulär och biobaserad ekonomi med ökat återbruk, återvinning och resurshushållning samt att minska transporterna. Detta är utmaningar som sektorn delar med alla sektorer och där lösningarna är nödvändiga för hela samhällsomställningen. 


Inom färdplanen tas upphandling och det offentligas ansvar att gå före upp som verktyg för förflyttningen. Genom upphandlingsinstrumentet kan offentliga aktörer, och så även Falkenbergs kommun påverka och skapa en innovationsdriven utveckling för att förflytta både sin egen verksamhet och även leverantörernas verksamhet i en hållbar riktning. 


Transporter står för nästan halva Falkenbergs geografiska klimatgasutsläpp och är kommunens främsta nöt att knäcka i omställningen till ett hållbart samhälle.  Utsläppsnivåerna kan bara till del förklaras av den omfattande transittrafik på E6:an som går tvärs igenom kommunen. Falkenberg är till ytan en stor kommun och Falkenbergarnas körsträckor med bil ökar.  Samhällsplaneringen för såväl stad som landsbygd spelar därför en stor roll för att få förändringar i människors resebeteenden, liksom normer och attityder. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att kommunen har betydande ansvar inom alla de utmaningar som lyfts under temat. För att komma vidare krävs att utmaningarna integreras och arbetas och koordineras i och mellan kommunens många verksamheter. Men för att hitta nya lösningar, innovationer och få in en mångfald av perspektiv behöver många aktörer samverka för att nå längre. Vilja att samskapa under temat är stort i Falkenberg. Myndigheter, ideella föreningar och branschföreningar, hjälporganisationer, privata företag, forskningsinstitut, studieförbund, kommun, akademin, barn och familjer på förskolor, bygg- och arkitektföretag samt konsultbolag och hållbarhetsnätverk har skrivit upp sig på att vilja delta i det fortsatta arbetet.